Get Adobe Flash player

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยสังกัดคณะวิชาพืชศาสตร์วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการศึกษาด้านพืชศาสตร์ของยางพารา ต่อมาปี พ.ศ. 2538 ได้แยกส่วนงานมาเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียางและปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2542 เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 คณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมได้มี การปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยียางเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและดำเนินการสอนต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549  ได้มีการรวบหน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ในภาคใต้ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้มีประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 จัดตั้งหน่วยงานและให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รวมเป็นหน่วยงานระดับสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการ (สายวิชาการ) เป็น “สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา