Get Adobe Flash player

You are here

Home

รายละเอียดแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชื่อหลักสูตร   
 • ชื่อภาษาไทย
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Rubberand Polymer Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 
 • ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย
วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Science Program in Rubberand Polymer Technology
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
B.Sc. (Rubberand Polymer Technology)
2. ลักษณะสาขาวิชา

    สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ยางสังเคราะห์

พลาสติกและพอลิเมอร์ ได้แก่ การศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติของยางธรรมชาติ

รวมทั้งยางสังเคราะห์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีสำหรับ

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก การปรับปรุงสมบัติของยางและพอลิเมอร์ รวมถึงกระบวนการ

แปรรูปและเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางและพอลิเมอร์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้น

ให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของยาง

และพอลิเมอร์ ด้วยเครื่องทดสอบเฉพาะทางและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง จึงทำให้บัณฑิต

ที่จบจากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เป็นผู้มีความรู้เฉพาะทางและมีทักษะการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม

จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

3. แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 • นักวิทยาศาสตร์ 
 • นักวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • ผู้ควบคุมดูแลการผลิตในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง  เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 3. ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา